Pabagalin ang Pagkalat ng COVID-19

Gamitin ang CA Notify upang patuloy na protektahan ang iyong sarili at mga nasa paligid mo mula sa COVID-19.


Nagpositibo ka na ba sa COVID-19?

Kung isa ka nang user ng CA Notify at kamakailan lamang ay nasubok na positibo para sa COVID-19, mag-click dito para sa impormasyon kung paano i-anonymous na alertuhan ang mga maaaring mayroon ka nakalantad.

Matutulungan natin ang ating mga kaibigan, pamilya, at ang komunidad

Ang CA Notify ay isang libreng serbisyo na nagpapaalam sa iyo kung ikaw ba ay nahantad sa COVID-19. Mabibigyang-alam mo rin ang iba kung ang iyong resulta sa test ay positibo, nang hindi ibinubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong personal na impormasyon ay hindi kailanman kokolektahin, kaya ikaw at ang nakapalibot sa iyo ay makapananatiling ligtas.


Paano ito gumagana?

Kapag in-activate mo ang CA Notify, ito na ang gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang ay panatilihing naka-on ang iyong Bluetooth. Makatatanggap ka lang ng mga alerto kung ikaw ay naging malapit na kahalubilo ng isang taong nagpositibo sa COVID-19. Pinoprotektahan ang iyong pagkapribado dahil ang iyong pagkakakilanlan ay hindi alam at ang iyong lokasyon ay hindi susubaybayan.

Isipin ang dalawang taong naka-on ang Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications). Kung sila ay magkakalapit nang anim na talampakan sa isa’t isa nang 15 minuto o higit pa sa isang araw, ang kanilang mga telepono ay magpapalitan ng mga key (pasumalang nililikha na anonimong mga numero) na tinatala ang malapitang interaksyon na iyon.

Kung ang isa sa kanila sa kalaunan ay magpositibo sa COVID-19 at sumang-ayong ibahagi ang impormasyong iyon sa CA Notify, ang isa ay makatatanggap ng alerto na sila ay nalantad. Ang abiso ay maglalaman ng mga tagubilin kung kanino makikipag-ugnayan at ano ang susunod na gagawin.

Matuto nang higit kung paano gumagana ang CA Notify

Seryoso sa pagprotekta sa pagkapribado

Hindi kinokolekta ng CA Notify ang:

Iyong pangalan
Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
Iyong lokasyon o mga paggalaw
Pagkakakilanlan ng mga taong iyong nakakasalamuha
Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng California ang iyong pagkapribado rito.

Paano ako makatutulong?

Kung tayo ay magpapabakuna, magsusuot ng mga mask, at maghuhugas ng ating mga kamay, makakapagligtas tayo ng mga buhay. Sa ating pagbabalik sa mga malalaking pagtitipon, ang CA Notify ay isang karagdagang proteksyon. Isa ito sa mga magagawa mo upang manatili kang ligtas at ang mga kasama mo.

Idagdag ang iyong telepono ngayon

iPhone

Mapapagana ng mga gumagamit ng iPhone ang CA Notify sa settings ng kanilang device.

1. Magpunta sa settings
2. Mag-scroll down tungo sa Exposure Notifications
3. I-on ang Exposure Notifications

Kung kailangan mo ng teknikal na suporta, makipag-ugnayan sa Help Desk.
1 (888) 421-9457

Android

Ang mga gumagamit ng Android ay maaring i-download ang CA Notify sa Google Play Store.


Download CA Notify from the Google Play Store


Kung kailangan mo ng teknikal na suporta,
makipag-ugnayan sa Help Desk
. 1 (888) 421-9457

Sumali sa aming komunidad

Ang mga tao sa buong California ay nagtutulungan upang makapagligtas ng mga buhay. Samahan sila sa pamamagitan ng pagdagdag ng iyong telepono ngayon.

Frequently asked questions

Ang Paabiso ng CA ay isang libreng sistema ng pag-aabiso sa pagkakalantad para sa smartphones, na ginawang posible ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California, upang alertuhin ka kung ikaw ay nalantad sa COVID-19. Ang Paabiso ng CA ay madaling gamitin, pribado, ligtas at 100% na kusang-loob. Ito ay parehong magagamit sa mga teleponong iPhone at Android. Ang Paabiso ng CA ay tumutulong na panatilihin ang kaligtasan mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng pag-aabiso sa mga tao kung kinakailangan nilang magpasuri o manatili sa bahay.

Ang Paabiso ng CA ay magagamit kung ikaw at ang iba pa sa inyong komunidad ay pagaganahin ito sa inyong mga telepono. Kung ang isa pang gumagamit ng Paabiso ng CA na malapit sa iyo (para sa isang partikular na tagal ng panahon o mas matagal) ay magpositibo sa COVID-19, at pagkatapos ay ginamit ang sistema upang abisuhan ang iba, makakatanggap ka ng alerto na nagsasabi sa iyo na ikaw ay nalantad. Hindi masasabi sa iyo ng sistema kung sino ang naglantad sa iyo o kung nasaan ka noong nangyari ang pagkakalantad. Ang Paabiso ng CA ay gumagamit ng Bluetooth na teknolohiya upang tantiyahin kung gaano kalapit ang iyong telepono sa mga telepono ng ibang tao at kung gaano katagal. Hindi ito gumagamit ng GPS, at hindi nito sinusubaybayan ang iyong partikular na lokasyon.


Kailangan ng tulong sa pagpapagana ng iyong telepono o may mga tanong?

Tumawag: 1 (888) 421-9457
Bisitahin CaNotify.ca.gov para sa iba pang impormasyon.

Ang Paabiso ng CA ay libre at magagamit sa karamihan ng mga smartphone. Ang pagpapagana ay simple. Ang mga gumagamit ng iPhone ay pupunta lamang sa kanilang mga setting, i-on ang Exposure Notifications, at piliin ang U.S. at California bilang kanilang rehiyon. Dina-download ng mga gumagamit ng Android ang app sa pamamagitan ng Google Play store at sinusunod ang mga ipagagawa.

Kung nalantad ka sa COVID-19 ng isa pang gumagamit ng Paabiso ng CA na nasuring positibo, at piniling abisuhan ang iba pang mga gumagamit ng Paabiso ng CA, makakatanggap ka ng abisong text sa iyong smartphone. Sa iyong mga setting (iOS) o app (Android) makikita mo ang iyong tinatayang petsa ng pagkakalantad. Ang iyong abiso ay magbibigay sa iyo ng impormasyon at mga mapagkukunan upang matulungan kang manatiling ligtas, magpasuri, at humingi ng pangangalaga kung kinakailangan.

Makikita mo ang tinatayang oras ng iyong pagkakalantad sa COVID-19 sa loob ng Exposure Notification/Paabiso ng CA tool sa iyong telepono.

Para sa iPhone:

  1. I-click ang Settings
  2. I-on ang Exposure Notification
  3. Tingnan sa ilalim ng Exposure Status Check

Para sa teleponong Android:

  1. Buksan Paabiso ng CA na app
  2. Pindutin ang "See Details" button
  3. Tingnan ang possible exposure date

Pindutin para matuto ng higit pa
Mahalagang Paalaala: Ang iyong petsa ng pagkakalantad ay alinman sa araw na ibinigay o bago ang araw na ibinigay ito

Ikaw ay makakatanggap ng mensaheng text mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (mula sa 1-855-976-8462). Bibigyan ka ng natatanging link ng URL. Kung pipindutin ang link na iyon, sisimulan mo ang proseso ng pag-alerto ng Paabiso ng CA sa iyong telepono. Anumang mga teleponong tumatakbo sa Paabiso ng CA na malapit sa iyong telepono para sa isang tiyak na tagal ng panahon kung kailan malamang na nakakahawa ka ay makakatanggap ng alerto ng isang posibleng pagkakalantad. Sasabihin ng abiso sa mga gumagamit ang tinatayang petsa ng pagkakalantad ngunit hindi magsasama ng anumang impormasyon tungkol sa kung saan, kanino, o eksakto kung kailan sila nalantad.

Kung ikaw ay nagpositibo, maaaring nakatanggap ka ng mensaheng text mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (1-855-976-8462). Sa mensaheng iyon ay mayroong isang link na maaari mong pindutin upang abisuhan ang iba. Pindutin ang link at sundin ang mga tagubilin upang maabisuhan mo ang ibang posibleng nakasalamuha mo nang hindi ipinaaalam ang iyong pagkakakilanlan. Tandaan: kakailanganin mong pindutin ang "Ibahagi" sa dulo upang maipadala ang mga alerto.

Kung nagpositibo ka at hindi nakatanggap ng mensaheng text mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (hal., home testing), maaari kang humiling ng isa. Matuto pa dito

Gumagana lamang ang Paabiso ng CA sa California. Gayunpaman, maraming iba pang mga estado sa US at maraming iba pang mga bansa ang gumagamit ng mga katulad na sistema ng pag-aabiso sa pagkakalantad upang protektahan ang kanilang mga residente laban sa pagkalat ng COVID-19. Maaari mong piliing paganahin ang mga sistema ng pag-aabiso sa pagkakalantad na inaalok ng mga lokasyong binibisita mo at maaari muling paganahin ang Paabiso ng CA kapag nakabalik ka na.

Oo! Gumagamit ang Paabiso ng CA ng mababang enerhiya na Bluetooth upang sukatin kung gaano ka kalapit sa iba pang mga telepono (sa halip na iyong tiyak na lokasyon). Ang Bluetooth ng iyong telepono ay nakikipagpapalitan ng mga walang pili na key (tulad ng ABC123DGGG67) sa mga telepono ng mga kalapit na gumagamit ng Paabiso ng CA. Ito ay tulad ng pagbibigay ng iyong telepono sa isa pang telepono ng hindi nakikilalang pag-apir! Dapat na naka-on ang Bluetooth para makipag-ugnayan ang Paabiso ng CA sa mga kalapit na telepono.

Maaaring paganahin ang Paabiso ng CA sa iOS phone (Apple) gamit ang iOS bersyon 12.5 (para sa mas lumang mga telepono) o 13.7 + (para sa mas bagong mga telepono). Sa mga Android phone, maaaring ma-download ang Paabiso ng CA app mula sa Google Play store kung ang iyong telepono ay gumagamit ng Android bersyon 6.0 o mas bago pa.

Gumagamit ang Paabiso ng CA ng mababang enerhiya na Bluetooth (at hindi GPS). Ito ay may kaunting epekto sa buhay ng baterya ng iyong smartphone at walang epekto sa paggamit ng data.

Hindi, ang mga taong 13 taong gulang at mas matanda ay maaaring gumamit ng Paabiso ng CA kung ang kanilang magulang o legal na tagapag-alaga ay nagbibigay ng pahintulot. Kung idinagdag ng magulang ang Paabiso ng CA sa telepono ng isang taong 13 hanggang 17 taong gulang, at nagpositibo ang bata para sa COVID-19, bibigyan ang magulang ng code. Ilalagay ng magulang ang code na iyon sa sistema ng Paabiso ng CA sa pamamagitan ng telepono ng bata, at ipagbibigay-alam sa mga kamakailang nakasalamuha ng bata ang posibleng pagkakalantad.

Ang Paabiso ng CA ay maaaring gamitin sa 15 iba't ibang wika– Arabic, Cambodian, Chinese, English, Farsi, Hindi, Japanese, Korean, Pashto, Russian, Spanish, Tagalog, Thai, Vietnamese at Western Armenian.

Ang Paabiso ng CA ay idinisenyo upang protektahan ang iyong pagkapribado at seguridad. Gamit ang teknolohiyang Bluetooth, sinusubaybayan nito kung gaano ka kalapit sa ibang mga user. Hindi sinusubaybayan ng Paabiso ng CA ang iyong tiyak na lokasyon. Hindi ito gumagamit ng GPS. Hindi nito alam ang iyong katayuan sa imigrasyon. Hindi nito ibinabahagi ang iyong pagkakakilanlan o tiyak na lokasyon sa iba pang mga gumagamit, o sa estado ng California. Ang iyong telepono ay nakikipagpalitan ng mga hindi piniling mga key (sa pamamagitan ng Bluetooth) sa iba pang mga telepono - mga key na hindi naglalaman ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon. Hindi ka makikilala sa pamamagitan ng key ng iyong telepono dahil nagbabago ang mga key sa bawat 15 minuto.
Bisitahin ang aming website para sa impormasyon kung paano maproprotektahan ang iyong pagkapribado.

Hindi, ang Paabiso ng CA mismo ay hindi gumagamit o nag-iimbak ng anumang personal na nakakapagpakilalang impormasyon, at idinisenyo upang protektahan ang iyong pagkapribado. Ginagamit nito ang Bluetooth ng iyong telepono upang makipagpalitan ng mga hindi piniling mga nabuong key na hindi nauugnay sa iyong numero ng telepono, pangalan, o tiyak na lokasyon. Ang mga key na ito ay nagbabago bawat 15 minuto. Iniimbak lang ang mga key sa smartphone ng isang gumagamit hanggang sa magpasya ang gumagamit na nagpositibo na paganahin ang sistema nga pag-abiso. Pagkalipas ng 14 na araw, o kapag napagana na ang isang alerto, permanenteng mabubura ang mga key sa smartphone.
Bisitahin ang aming website para sa impormasyon kung paano maproprotektahan ang iyong pagkapribado.

Oo! Ang pananaliksik sa ibang mga bansa at estado ay nagpapahiwatig na ang libu-libong mga impeksyon at daan-daang pagkamatay ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng paggamit ng mga abiso sa pagkakalantad. Gayundin, kapag mas maraming tao ang gumagamit nito, mas malaki ang benepisyo para sa ating lahat.

Ngayon na ang ekonomiya ng California ay ganap na bukas, ang mga tao ay abala na sa labas muli. Ang Paabiso ng CA ay isang mahalagang kasangkapan ng California upang bawasan ang COVID-19 (kasama ang pagbabakuna, pagsuot ng mask, at paghuhugas ng kamay). Pupunta sa isang malaking kaganapan tulad ng isang konsiyerto o kaganapang pampalakasan? Maaaring ipaalam sa iyo ng Paabiso ng CA kung nalantad ka sa COVID-19 ng isa pang gumagamit ng CA Notify. Kung nagpositibo ka para sa COVID-19, papayagan ka ng Paabiso ng CA na ipaalam sa iba nang hindi nagpapakilalang nalantad sila (nang hindi ibinabahagi ang iyong pagkakakilanlan). Nakakatulong ang mga paabiso sa pagkalantad sa mga tao na manatiling ligtas at itigil ang pagkalat.

Oo! Haharapin ng California ang COVID-19 sa loob ng ilang panahon. Pinag-aaralan pa rin natin ang maraming bagay tungkol sa virus, gaya ng kung gaano katagal ang epektibo ng mga bakuna at kung gaano kahusay na nagpoprotekta ang mga pagbabakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19. Kahit na mas maliit ang panganib para sa mga nabakunahang tao, alam natin na ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay maaari pa ring magkasakit at maipakalat ang COVID-19. Gayundin, alam natin na malaking bilang pa rin sa mga taga-California ay hindi pa rin nababakunahan. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, hinihikayat namin ang lahat ng mga taga-California na paganahin ang Paabiso ng CA sa kanilang mga telepono– upang makatulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Hindi, gumagana ang proseso ng pagsubaybay sa mga taong nakasalamuha sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga taong nagpositibo sa COVID-19 upang matukoy ang mga taong alam nilang malapit sila habang sila ay nakakahawa. Ang mga tagasubaybay sa mga taong nakasalamuha ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng telepono, email, at text para makuha ang impormasyong ito at tulungan ang mga tao na makuha ang suporta na kailangan nila para ihiwalay o i-quarantine. Hindi sinusubaybayan ng Paabiso ng CA ang anumang personal na impormasyon upang masuri ang iyong pagkakalantad: itinatala lamang nito kung gaano kalapit ang magkaibang mga telepono sa isa't isa at kung gaano katagal. Maaari nitong alertuhan ang mga tao sa pagkakalantad nila sa isang taong malapit sa kanila, kahit na hindi magkakilala ang dalawang taong iyon at hindi nila napagtanto na malapit sila sa isa't isa.

Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology