Bạn muốn biết ngày bị phơi nhiễm?

Xem hướng dẫn dành cho iPhone và Android ở bên dưới.

iOS
  1. Mở cảnh báo thông báo tiếp xúc
  2. Xem ngày bạn có thể bị phơi nhiễm dưới mục “Trạng thái kiểm tra tiếp xúc”


iOS Exposure Check Status method 1
  1. Vào phần Cài đặt trên điện thoại
  2. Di chuyển xuống và chọn mục Thông báo tiếp xúc
  3. Xem ngày bạn có thể bị phơi nhiễm dưới mục “Trạng thái kiểm tra tiếp xúc”
iOS Exposure Check Status method 2


Android
  1. Mở ứng dụng Thông báo của California
  2. Nhấn vào nút “See Details” (Xem chi tiết)
  3. Xem ngày bạn có thể bị phơi nhiễm
Android Exposure Check Status method 1
  1. Mở cảnh báo thông báo tiếp xúc
  2. Xem ngày bạn có thể bị phơi nhiễm
Android Exposure Check Status method 2

Thực hiện bởi


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology